Site Feedback

Expired question
hy vọng có thể giúp đỡ được bạn

[hỏi] hãy giải thích đơn giản Id là gì?
[trả lời] vâng, tôi sẽ nói
Thứ 1: 1. là chữ viết tắt của Airline Industry (Employee) Discount nghĩ là "giảm chi phí vận chuyển cho nhân viên trong ngành hàng không"
Thứ 2: xác định thân thế
도움이 되었으면 좋겠습니다.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Language

Share:

3 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese