Site Feedback

Resolved questions
Câu nào đúng hơn? (về pizza)

Câu nào đúng hơn, hay xuống câu hơn?

1. Mọi người đều biết pizza là món ăn Ý rất nổi tiếng.

2. Mọi người đều biết pizza là món ăn Ý đặc biệt.

For learning: Vietnamese
Base language: French
Category: Language

Share:

3 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Câu đầu. Pizza hiện nay khá phổ biến ở VN, đặc biệt là các thành phố nên nổi tiếng sẽ chính xác hơn.

  Neither is correct. We never say so. The problem is not with "đặc biệt" or "rất nổi tiếng". The problem is the way of speaking or the grammar. We usually say:

  1. Mọi người đều biết pizza là món ăn rất nổi tiếng CỦA Ý.
  2. Mọi người đều biết pizza là món ăn đặc biệt CỦA Ý.

  \^0^/

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese