Site Feedback

Resolved questions
日本の大学について

日本で学生が大学に入るときに自分の専攻はもうはっきりしますか?自分の興味によれて選択ことができますか?

For learning: Japanese
Base language: Japanese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Um! Nihon ni sundeta toki ni hakkiri shimashita yo! Tokuni komatetta jigyou toka shi hakkiri shite ii tensu toru tameni benkyou shimashita yo. Daigaku to ka wa owatenai datte Burajiru ni kaeranai to dame datta kara koko de tsuzuku koto ni narimashita. Ahhh, hitotsu no mondai wasuretetta "Jibun no kyōmi ni yorete sentaku koto ga dekimasu ka?" Hm, dekiru to omou yo. Jya neee, oguenki ni!^^ Hugs from Brasil!

  もちろんです。 日本の大学は国公立大学と私立大学をあわせると約783校あり その内容もレベルも様々です。

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.