Site Feedback

Expired question
Meaning of this Mongolian sentence? энэ Монгол өгүүлбэр тайлбарл...

"Мѳсѳн гэр бий болсны шалтгааныг хайвал дүлааны хангалт хариуцсан тухайн байгуулагуудын удирдлага ажилтнуудын хариуцлагаг үй үйл ажиллагаа илрэн гарч ирнэ."

"тухайн байгуулагууд" гэж юү вэ? "ажилтнуудын хариуцлагаг", "үй үйл ажиллагаа", "илрэн" бас юү вэ? Монгол-Англи толь бичигт байхгүй юм шиг.

Энэ бүдүүн ѳгүүлбэрийн агуулга гэж юү вэ?

(English or Mongolian answer is OK) Thanks!

For learning: Mongolian
Base language: Mongolian
Category: Language

Share:

3 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.