Site Feedback

Resolved questions
"khác nhau" so với "khác biệt"

Mình không thể phân biệt những từ này. Giúp mình với!

khác nhau
khác biệt

Additional Details:

vd 1: Họ vẫn còn quá nhiều ý kiến khác nhau.
vd 2: Học trường trung học và trường đại học khác nhau thế nào?

Mình hiểu sử dụng khác nhau. Nhưng "khác biệt" là từ mới cho mình. Mình chưa hiểu.

vd 3: Trên cao nhìn xuống quê mình trông rất khác biệt.

Sao sử dụng "khác biệt"? Sao không sử dụng "khác nhau"?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Hi dragonfruit

  That is a very good question. I have never thought of that, until now that I see, I must admit I don't have a clear answer.

  What I can say is that
  - "khác nhau" is very neutral, there is no emotion in it
  - "khác biệt" has emotion in it, in a positive way, like better, bigger

  Usage"
  - "khác nhau" is used to compare 2 or more things, simple as that
  - "khác biệt" is used when you see something new, and realise that it is very different from the other, in a way that you love

  example:
  - "Đà Lạt đúng là quá khác biệt với Sài Gòn"
  như vậy có thể hiểu là người nói ở Sài Gòn, lần đầu lên Đà Lạt, thấy Đà Lạt thiệt khác Sài Gòn và họ cảm thấy bất ngờ về điều đó.

  theo mình thì: "khác nhau" = different, còn "khác biệt" = "khác lạ" = abnormal.

  "khác nhau" chỉ sự so sánh giữa những sự vật/con người
  ví dụ: 'Tôi và em là hai thế giới khác nhau' hoặc 'Anh ấy có những viên bi với nhiều màu sắc khác nhau'
  còn 'khác biệt' cũng chỉ sự so sánh nhưng giữa MỘT sự vật/con người với PHẦN CÒN LẠI (không phải giữa NHỮNG)
  ví dụ: Anh ấy trông thật khác biệt với mọi người (về cách ăn mặc hay tính cách)
  Trên cao nhìn xuống quê mình trông rất khác biệt. (quê tôi trông rất khác so với những vùng xung quanh)

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese