Site Feedback

Resolved questions
Poreklo reči "brava"

Može li mi neko objasniti poreklo reči "brava"? Da li je to izvorno srpska reč ili neka pozajmica? Ako je izvorno srpska reč, onda koji oblik je ona imala u praslavenskom jeziku?
Nažalost nemam etimološkog rečnika srpskog jezika (autor Aleksandar Loma ili Irena Grickat) da nađem odgovor na svoje pitanje sam.
Biću zahvalan na detaljnu informaciju o poreklu te reči kao što i na linkove za internet sajtove, koji su posvećeni srpskoj etimologiji.

For learning: Serbian
Base language: Serbian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  http://www.scribd.com/doc/32934467/Petar-Skok-Etimologijski-Rjecnik-Hrvatskoga-Ili-Srpskoga-Jezika

  BRAVA, bi po Skoku, bila reč ilirsko-tračkog porekla. Slovene Zapada i Severa ne poznaju slog BRA.

  Pozdrav. Kamenko

  brava
  f
  (16.
  v.,
  Vuk),
  nije
  opća
  hrv.-srp.
  riječ jer se ne nalazi ni u čakavskom ni u hr- vatskom kajkavskom* Od drugih slavenskih je-zika nalazi se još samo u bug.
  brava
  »sinonim:klučalka«. Drugi su hrv.-srp. izrazi za
  brava
  ovi:
  zaklop, zavor, ključanica
  (ŽK),
  ključe-nica.
  Arbanasi posudiše
  brave
  f u istom zna-čenju; tur.
  pirava
  Zenker označuje kao »klju-čanicu bosanske fabrikacije« (prema tome bi tur.
  pirava
  bila posudenica iz bosanskog govora).Postanje sloga
  bra-
  nepoznato je jer riječne postoji u sjevernim slavenskim jezicima. Veza sa predrimskom
  barra
  »priječka« bila bisemantički moguća (upor
  mandal, zasun,kračun),
  ali se ne zna da li je
  rr
  <
  rv.
  Sa gle-dišta lingvističke geografije,
  brava
  bi mogla biti ilirotračka riječ.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.