Site Feedback

Resolved questions
Paano mo sabihin Grace sa tagalog? (Bless us Oh Lord and these thy gifts...) Maraming salamat.

For learning: Filipino (Tagalog)
Base language: Filipino (Tagalog)
Category: Other

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Bago Kumain (Grace Before Meal)
  Basbasan mo kami, O Panginoon, gayon din ang mga pagkaing handog na ito na ngayon ay aming tatanggapin sa iyong kagandahang-loob, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

  Pagkatapos Kumain (Grace After Meal)
  Nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos na makapangyarihan, sa lahat ng iyong biyayang aming tinanggap sa iyong kagandahang-loob, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

  If you need more Tagalog prayers, check out this site:
  http://saibabawngbato.20m.com/page1.html
  It has all the basic Catholic prayers you might need.

  Good luck! :)

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.