Site Feedback

Resolved questions
Paano mo sabihin Grace sa tagalog? (Bless us Oh Lord and these thy gifts...) Maraming salamat.

For learning: Filipino (Tagalog)
Base language: Filipino (Tagalog)
Category: Other

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Bago Kumain (Grace Before Meal)
  Basbasan mo kami, O Panginoon, gayon din ang mga pagkaing handog na ito na ngayon ay aming tatanggapin sa iyong kagandahang-loob, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

  Pagkatapos Kumain (Grace After Meal)
  Nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos na makapangyarihan, sa lahat ng iyong biyayang aming tinanggap sa iyong kagandahang-loob, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

  If you need more Tagalog prayers, check out this site:
  http://saibabawngbato.20m.com/page1.html
  It has all the basic Catholic prayers you might need.

  Good luck! :)

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Filipino (Tagalog)