Site Feedback

Resolved questions
thái thú quận Giao chỉ là gì?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Quận = 郡 ( 秦分天下为三十六郡 ).
  Giao Chỉ 在 北属 时候 是 平昔 越南 的 名字.
  Thái thú 是 管那郡的人.

  quận: là district
  Giao chỉ: là tên của quận.
  thái thú: tên một chức quan hay là người mang chức quan đó
  Ví dụ nhé: Tô Định là thái thú quận Giao Chỉ.
  Mình đoán là bạn đang học về lịch sử Việt Nam phải không?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese