Site Feedback

Resolved questions
chung quanh chàng,chàng có nghĩa là gì?

Additional Details:

câu này nói về một người mới đến úc. "chung quanh chàng,tất cả đều mới mẻ và khác lạ"

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  In this case, "chang" addresses the man whom author mentions here. This pronoun often used in romantic stories in the past days

  1. chàng = 他
  2. chàng = 你 ( when a girl talk to her lover )

  Chàng 是一种古代的人称代词。第一个意思是指一个年轻的男人,可以翻译成“他”。另外还是一种妻子对丈夫的称呼,可译成“你”。

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese