Masih/Speaking,TOEFL
Professional Teacher
سرگرمی مورد علاقه من دوچرخه سواری والیبال بازی کردن است. از بیرون رفتن، در فضای سبز و طبیعت قدم زدن، لذت میبرم. زندگی در آپارتمان برای من بسیار سخت است. برای همین طبیعت مانند پناهی امن برای من است که برای فراغت از خستگی ها و فشارهای زندگی صنعتی به آن پناه می برم. آخر هفته ها با همسرم پارک می‌رویم و در آن دوچرخه سواری میکنیم.
Feb 21, 2021 6:28 PM