යැන්ග්
0:14
Mar 4, 2021 9:43 AM
Corrections · 4
අද අපි විබාගය ලියනවා. මට ශිෂ්‍යත්ව විබාගය අමාරුයි. නමුත් මම හොදින් ලියනවා.
Did you mean this.. Today we are writing the exam. I find the scholarship exam is difficult. But I write it well.
Mar 5, 2021 4:36 PM
it seems to be you are fond of 'සිංහල' ! keep it up.
Sep 3, 2021 5:40 PM
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
යැන්ග්
Language Skills
Chinese (Mandarin), Chinese (Other), English, Hindi, Malagasy, Russian, Sinhala
Learning Language
Sinhala