TAKA
Mình đa quay clip bằng tiếng việt rồi https://youtu.be/QdcXivaFov4
Jun 12, 2021 3:09 AM
TAKA
Language Skills
Japanese, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese