Max
Community Tutor
Vietnamese journey Grammar 2-4 Đây là cây hoa mai Đây là cây hoa mai à "right"? This is mai flower phải không"isn't it? Đây có phải là cây hoa mai không? Is this mai flower?
Đó là xe điện à - phải không? Đó phải là xe điện không? Đó ______ "isn't" xe điện. Đó là xe ga.
phải
phải không
phải là
không phải
9 quizzed
Feb 6, 2022 10:44 PM