Max
Community Tutor
Vietnamese journey Grammar 1-6 Anh có lấy cái kính của em không? Anh có lấy/ anh không có lấy.
Em có ____ (go to school) vào thứ 7 không? Dạ không có, thứ 7 em được nghỉ
đi làm
đi chơi
đi ăn
đi học
9 quizzed
Feb 1, 2022 4:32 AM