Max
Community Tutor
Vietnamese journey He isn't answering his phone. He must be driving. Ảnh=anh ấy=anh
Ảnh không bắt máy(nghe điện thoại). Chắc (là) ảnh đang ____(drive).
lái xe
lái đò
lái tàu
lái thuyền
8 quizzed
Feb 1, 2022 8:26 AM