Max
Community Tutor
Vietnamese journey Grammar 1-8 Anh có khỏe không? Em có vui không? Chị có đau đầu không?
Make up question. Does she have...? Chị Lan có mũ.
Chị Lan có mũ gì?
Chị Lan có mũ không?
Không Chị Lan có mũ?
10 quizzed
Feb 3, 2022 12:46 AM