Max
Community Tutor
Vietnamese journey Grammar 2-3 Đây(this) là nhà của anh Đây là nhà của anh, phải không? Đây có phải là nhà của anh? Kia: over there, far from both the speaker and listener. (...) Can be shortened
Kia là con hổ (có) phải không? Kia _______ con hổ không? Phải, kia là con hổ. Không phải, kia không phải con hổ.
(có) phải (là)
(có) phải là
có phải (là)
có (phải) là
11 quizzed
Feb 5, 2022 11:33 PM