Ploy Pailin
Community Tutor
⛵🌊 kruu plɔɔi kít tʉ̌ng tá lee mâak ləəi. tá lee tîi nǎi sǔai tîi sùt nai kwaam kít kɔ̌ɔng kun ká 🤩 ครูพลอยคิดถึงทะเลมากเลย ทะเลที่ไหนสวยที่สุดในความคิดของคุณคะ I am missing the beach. Which beach is the most beautiful in your opinion? kruu plɔɔi = ครูพลอย = I (my name) kít tʉ̌ng = คิดถึง = miss tá lee = ทะเล = sea (beach) mâak (ləəi) = มากเลย = very much tá lee tîi nǎi = ทะเล ที่ไหน = which sea (beach) sǔai = สวย = beautiful tîi sùt = ที่สุด = the most nai = ใน = in kwaam kít = ความคิด = thought, opinion kɔ̌ɔng kun = ของคุณ = your (ká) = คะ = particle used by female speakers at the end of questions ⳾*⑅*❀⑅*❀⑅*❀⑅*❀⑅*❀⑅*⳾⳾*⑅*❀⑅*❀⑅*❀⑅*❀⑅*❀⑅*⳾ Follow me: Facebook: https://www.facebook.com/kp.pailin Instragram: https://www.instagram.com/learnthaiwithpailin/ ⳾*⑅*❀⑅*❀⑅*❀⑅*❀⑅*❀⑅*⳾⳾*⑅*❀⑅*❀⑅*❀⑅*❀⑅*❀⑅*⳾
Nov 23, 2021 3:47 PM
Comments · 2
สะวัดดีค่ะ ในความคิดข้องฉันทะเลไหนก๊สวยค่ะ ฉันไม่มีทะเลโบรด
November 24, 2021
ครูพลอยก็เห็นด้วยค่ะ 😆👍
November 24, 2021