Masih/Speaking,TOEFL
Professional Teacher
سلام دوستان. من ایرانی هستم. بیشتر از یک سال از پیدایش ویروس کرونا میگذرد. در این یک سال زندگی بسیاری از مردم جهان با چالش های زیادی روبرو شده است. اما از طرف دیگر سبک جدیدی برای زندگی مردم تعریف شده است. نوع رفت و آمدها با فامیل و خانواده، مشاغل، مدارس و همه چیز تغییر زیادی کرده است. با از دست دادن ارتباط با فامیل به این نتیجه رسیدم که باید قدر لحظه لحظه های زندگی را دانست و اجازه ندهیم که ناراحتی ها و کدورت ها باعث فاصله میان ما شود. باید زندگی را زندگی کرد. باید قدر لحظات زندگی را دانست. باید قدر بودن درکنارهم را دانست. بهتر است از زندگی و تمام لحظات آن لذت ببریم.
Feb 15, 2021 1:42 PM
Corrections · 3
سلام دوستان. من ایرانی هستم. بیشتر از یک سال از پیدایش ویروس کرونا میگذرد. در این یک سال زندگی بسیاری از مردم جهان با چالش های زیادی روبرو شده است. اما از طرف دیگر سبک جدیدی برای زندگی مردم تعریف شده است. نوع رفت و آمدها با فامیل و خانواده، مشاغل، مدارس و همه چیز تغییر زیادی کرده است. با از دست دادن ارتباط با فامیل به این نتیجه رسیدم که باید قدر لحظه لحظه های زندگی را دانست و اجازه ندهیم که ناراحتی ها و کدورت ها باعث فاصله میان ما شود. باید زندگی را زندگی کرد. باید قدر لحظات زندگی را دانست. باید قدر بودن درکنارهم را دانست. بهتر است از زندگی و تمام لحظات آن لذت ببریم.
آفرین برادر.. من در دانشگاه زبان فارسی می خوانم ، آیا می توانیم زبان های عربی و فارسی را با هم تبادل کنیم؟ همچنین می توانم گویش مصری را به شما آموزش دهم ، زیرا من یک سخنران رسمی در آن هستم
February 17, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!