Bryn Price
Tôi thích Wacken Open Air. Đó là một lễ hội Heavy Metal ở nước Đức. Tôi thích không khí, những người và âm nhạc. Tôi muốn đi chơi tết ở Việt Nam và Naadam ở Mông Cổ.
Feb 17, 2022 10:52 AM
Corrections · 2
Tôi thích Wacken Open Air. Đó là một lễ hội Heavy Metal ở nước Đức. Tôi thích không khí, những người ở đó và âm nhạc. Tôi muốn đi chơi tết ở Việt Nam và Naadam ở Mông Cổ.
Pretty good!
Feb 17, 2022 11:37 PM
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!