Max
Community Tutor
Vietnamese journey Time Hôm kia "the day before yesterday" Hôm qua "yesterday" Hôm nay "today" Ngày mai "tomorrow" Ngày kia "the day after tomorrow"
0:17
Hôm qua, em làm gì? qua / đi / em/ Hôm / học
Qua em đi hôm học
Hôm qua đi học em
Hôm qua đi học em
Hôm qua em đi học
8 quizzed
Feb 20, 2022 5:18 AM