Masih/Speaking,TOEFL
Professional Teacher
سلام دوستان. من ایرانی هستم و در کشور ایران زندگی میکنم. اگر بخواهم کسی را تحسین کنم، این فرد، همسرم است. او از مراحل اول زندگی با من همراه بوده است، در سختی و راحتی، در فقر و ثروت، در خوشی و ناخوشی، همیشه و همیشه در کنار من و همراه من بوده است. این همه همراهی و هم قدمی و همدلی او را واقعا تحسین می کنم.
Mar 4, 2021 3:27 PM