Kate
משפט של אדולף אייכמן לא היה רק חלק חשוב בתולדות השואה. הוא היה חשוב מאוד לעדים שבאו להעיד. לפני המשפט הזה נושא השואה כמעט לא נדונה בחברה, הם ניסו לזכור אותו. ואזי אנשים ששרדו את האירועים הנוראיים הייתה ההזדמנות לספר עליהם את העולם ולספר עליהם בפני התליין שלהם. רבים מהם דיברו לראשונה. בסרטון קצר העד אבא קובנר מספר על התנאים ומצבם של אנשים שהעיזו להתקומם בתנאי להגטו. #helpmecorrect
Oct 11, 2020 8:28 PM
Corrections · 2
משפטו של אדולף אייכמן לא היה רק חלק חשוב בתולדות השואה. הוא היה חשוב מאוד לעדים שבאו להעיד. לפני המשפט הזה נושא השואה כמעט לא נדון בחברה, הם ניסו לשכוח אותו. ואז האנשים ששרדו את האירועים הנוראיים הייתה את ההזדמנות לספר עליהם לעולם ולספר עליהם בפני התליין שלהם. רבים מהם דיברו לראשונה. בסרטון קצר העד אבא קובנר מספר על התנאים ומצבם של אנשים שהעיזו להתקומם בתנאי להגטו. #helpmecorrect
November 26, 2020
משפטו של אדולף אייכמן לא היה רק חלק חשוב בתולדות השואה. הוא היה חשוב מאוד לעדים שבאו להעיד. לפני המשפט הזה נושא השואה כמעט שלא נדון בחברה, הם ניסו לזכור אותו. לאנשים ששרדו את האירועים הנוראיים האלה הייתה, אם כן, ההזדמנות לספר עליהם לעולם ולספר עליהם לפני התליין שלהם. רבים מהם דיברו לראשונה. בסרטון קצר העד אבא קובנר מספר על התנאים ומצבם של אנשים שהעזו להתקומם בתנאי הגטו. #helpmecorrect
November 25, 2020
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Kate
Language Skills
English, German, Hebrew, Russian
Learning Language
English, German, Hebrew