Ria Zhang
Professional Teacher
No.12 中国文化知多少?How much Chinese culture do you know?
在中国,这叫什么? What is this called in Chinese?
12 生肖 shēngxiāo
动物园 dòngwù yuán
12 动物 dòngwù
每年的动物 měi nián de dòngwù
73 quizzed
Apr 16, 2022 11:21 AM