C.J.
Xin chào các bạn, mình không biết italki còn như hồi trước mà mình viết một bài rồi các bạn giúp mình sữa lại bài viết của mình. Mình đang viết thư cho xem có bạn nào trã lời không. Mông là sẽ có vài bạn nào đó nhận được bài mình. Cảm ợn bạn!
May 19, 2021 3:46 PM
Comments · 4
Xin chào các bạn, mình không biết italki còn như hồi trước mà mình viết một bài rồi các bạn giúp mình sữa (sửa) lại bài viết của mình. Mình đang viết thư cho xem có bạn nào trã (trả) lời không. Mông (Mong) là sẽ có vài bạn nào đó nhận được bài mình. Cảm ợn bạn!
May 20, 2021 4:48 AM
Would you like to practice Vietnamese with me? I am also learning Spanish at the moment. I am fluent in English from the US.
Jun 14, 2021 1:05 PM
Thật ra đã có người sửa cho bạn rồi. Nếu bạn có thời gian thì chúng ta cùng nhau nói chuyện nha ^^
May 21, 2021 4:14 PM
C.J.
Language Skills
English, French, Spanish, Vietnamese
Learning Language
French, Vietnamese