Cương Lê
hi all. Now, I want to learn Korean. Who is Korean want to learn Vietnamesse? Please add friend with me. We will learn to language!
Nov 18, 2021 2:21 PM
Comments · 1
Dạ bạn cần đi sống ở Hàn Quốc mà. Sẽ học biết tiếng Hàn dễ quá!😀
November 20, 2021