sara
معنای دقیق از دچار رو نفهمیدم در این جملات: ۱. دچار فراموشی شدم ۲. دچار مشکلات جدی هستم
Nov 22, 2021 7:54 AM
Comments · 3
It means: happen to me .یعنی این اتفاق برای من افتاد و فراموشی گرفتم .مشکلات جدی برای من اتفاق افتاد
November 23, 2021