Check out our updated Community
Nianci Liu
Which Chinese book do you use to learn it?

Which Chinese book do you use to learn it?


nǐ mén xué xí zhōng wén yòng shí mó shū ní ?  
你 们 学 习 中 文 用 什 么 书 呢 ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I use these books, how about you?


wǒ tōng cháng yòng zhè xiē shū jiào xué shēng , nǐ mén ní ?
我 通 常 用 这 些 书  , 你 们 呢 ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<HSK 1-6>

<Mandarin Chinese>

<Speaking Chinese>


Aug 14, 2016 2:08 PM
Comments · 0
No comments yet
Nianci Liu
Language Skills
Chinese (Mandarin), Chinese (Other), English, Japanese, Spanish, Thai
Learning Language
English, Japanese, Spanish, Thai