Nguyen
im finding people to learn japanes I'm looking for people to learn japanese with me
Mar 11, 2017 4:12 PM
Comments · 2

Chú nên đăng vào phần ngôn ngữ tiếng  Nhật  thì sẽ có người contact với chú .^^

Good luck :) 

March 13, 2017

im  I'm locking for  finding people to learn Japanese with me   japanes

(locking for = đang tìm kiếm )

Nice work ^^

March 12, 2017