Nguyen The Vu
Professional Teacher
Vietnamese words for travelling..... Star 7: Suối nước phun tự nhiên giữa rừng - Naturally erupting spring

Vietnamese words for travelling.....
Star 7:

Suối nước phun tự nhiên giữa rừng - Naturally erupting spring in the middle of forests and mountains near my house

suối nước = stream/ spring
phun = erupt
tự nhiên=natural
giữa = in the middle
rừng = forest
nhân tạo = artificial
hoàn toàn = completely
rừng = forest
núi = mountain
cây = tree
nhìn thấy = see
cảm ơn = thanks
hẹn gặp lại = see you again
sau = next, later

Xin chào các bạn. Đây là một suối nước phun tự nhiên. Suối nước này phun nước rất cao và suối nước này là hoàn toàn tự nhiên, không phải nhân tạo. Ở đây có rất nhiều rừng núi và có rất nhiều cây. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây rất tự nhiên và rất đẹp. Và suối nước này phun rất tự nhiên, rất cao, và rất đẹp. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé.


https://www.youtube.com/watch?v=_eNjT9U2LeQ&t=10s

Apr 1, 2017 4:15 AM