Check out our updated Community
Jang Gaeun
안녕하세요. 제이름은 히엔 입니다. 베트남 사람입니다. 제 남편은 한국사람는데 한국어를 배우하고 싶에요. 만나서 반갑습니다. 안녕하세요. 제이름은 히엔 입니다. 베트남 사람입니다. 제남편은 한국사람는데 한국어를 배우하고 싶에요. 만나서 반갑습니다. 
Apr 1, 2018 5:43 AM
Comments · 2
네. 감사합니다. Please contact with me via kakaotalk ID success1991 
April 1, 2018
안녕하세요!  언어교환 하고싶으면 메세지두세요.  저는 베트남어 배우고있습니다.

Xin chào.  Tôi đang học tiếng Việt cà có thể giúp bạn học tiếng Hàn Quốc.  Cho tôi nhắn tin nhé!
April 1, 2018
Jang Gaeun
Language Skills
English, Korean, Vietnamese
Learning Language
English, Korean