Community Web Version Now Available
hello
tiền thân của ngôn ngữ loài người Ngôn ngữ với tư cách là hệ thống tín hiệu thứ hai phải bắt nguồn từ hệ thống tín hiệu thứ nhất ở con người. Hệ thống tín hiệu thứ nhất là tất cả những ấn tượng, cảm giác và biểu tượng thu được từ bối cảnh tự nhiên bên ngoài thông qua những phản xạ, kích thích ở dạng mọi cảm giác: thính giác, thị giác, xúc giác... Hệ thống tín hiệu thứ nhất tiến hành giao tiếp trong phạm vi tư duy hình tượng, một mặt nó lấy hình tượng mà bộ máy cảm giác nhận được làm cái biểu hiện còn cái được biểu hiện là tư duy hình tượng.( nguồn từ www.ngonngu.net-Theo Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên). Dẫn luận ngôn ngữ học, Nxb Giáo dục, H., 1998, trang 32–33)
Jul 1, 2008 12:14 PM
1
0
Comments · 1
thi ra la the
July 1, 2008
hello
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, French, Japanese, Vietnamese
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, French, Japanese