hello
tín hiệu ngôn ngữ nguồn ngonngu.net
Theo nội dung bài giảng của TS. Hoàng Cao Cương tại lớp K46 Ngôn ngữ, 2004.


Với mỗi một tín hiệu ngôn ngữ, theo nguyên lí chung của việc thành lập, một tín hiệu có hai mặt:
  1.mặt biểu hiện (hình thức tín hiệu)
   2.mặt được biểu hiện (nội dung tín hiệu).
Mặt hình thức của tín hiệu là những dạng âm thanh khác nhau mà trong quá trình nói năng con người đã thiết lập lên mã cụ thể cho mình, đó chính là đặc trưng âm thanh cụ thể của từng ngôn ngữ.
Còn mặt nội dung (cái được biểu hiện) là những thông tin, những thông điệp về những mảnh khác nhau của thế giới hiện tại mà con người đang sống, hoặc những dấu hiệu hình thức để phân cắt tư duy, phân cắt thực tại.

                Mối liên hệ giữa cái biểu hiện và cái được biểu hiện là mối liên hệ rất đặc trưng của ngôn ngữ. Đặc trưng này được thể hiện ở chỗ:
    mỗi một cái biểu hiện luôn chỉ có một cái được biểu hiện tương ứng. Khi mối liên hệ 1–1 này bị cắt đứt thì các quá trình giao tiếp sẽ bị ảnh hưởng hoặc không thể thực hiện được....
Jul 1, 2008 12:41 PM
Comments · 2
hay quá bạn nhỉ
August 23, 2008

(tiếp)

Cơ chế tạo nên quan hệ 1–1 được hình dung theo tạo sinh luận như sau:

Trong mỗi ngôn ngữ đều có một bộ hay một tập tín hiệu gọi là bộ từ vựng (lexicon) của một ngôn ngữ.
Nhưng để một bộ từ vựng có thể hành chức còn cần thêm các luật ngữ pháp (grammartical rules)     là quy tắc nối kết các hạng tử (items)   có trong bộ từ vựng theo những quy tắc   nhằm bộc lộ những thông điệp có riêng trong một ngôn ngữ. 

July 1, 2008
hello
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, French, Japanese, Vietnamese
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, French, Japanese