Check out our updated Community
hello
Lỗi loại từ trong tiếng Việt của người nước ngoài (nguon tu ngonngu.net)


Lỗi (error), theo quan điểm tri nhận, là một hiện tượng đương nhiên trong quá trình người học thủ đắc một ngoại ngữ.
Lỗi không phải là hiện tượng tiêu cực trong quá trình học ngoại ngữ, không phải là phiên bản méo mó của ngôn ngữ đích
lỗi thể hiện sự tham gia tích cực của người học trong quá trình thủ đắc ngôn ngữ đích, thể hiện những chiến lược quan trọng mà người học áp dụng để khám phá ngôn ngữ đích, và lỗi là chứng cứ rõ ràng nhất về hệ thống ngôn ngữ đang phát triển của người học - ngôn ngữ trung gian (Interlanguage).
Jul 2, 2008 1:34 AM
Comments · 2
Có 2 loại lỗi chính xuất hiện trong quá trình học một ngoại ngữ.
Đó là lỗi tự ngữ đích (Intralingual Error) và lỗi giao thoa (Interlingual Error).
Lỗi tự ngữ đích là loại lỗi sinh ra do những yếu tố trong nội bộ ngôn ngữ đích và do người học "mượn" những tri thức đã biết về ngôn ngữ đích.
Lỗi giao thoa là lỗi sinh ra do người học mượn những tri thức có trước từ tiếng mẹ đẻ.
(lay tu ngonngu.net - duoc viet boi NGUYEN THIEN NAM)
July 2, 2008
Ngôn ngữ trung gian này luôn biến đổi trong quá trình người học thủ đắc ngôn ngữ đích và tiệm tiến đến ngôn ngữ đích nhưng không thể trở thành ngôn ngữ đích hoàn toàn.
Người khởi xướng cho quan niệm "cách mạng" về lỗi này là Pit Corder với hàng loạt công trình để lại những dấu ấn rõ nét và giúp định hướng cho ngành phân tích lỗi (Error Analysis) (Corder, 1973, 1981...). Những nhà ngôn ngữ học ứng dụng có cách nhìn mới đối với lỗi bao gồm L. Selinker (1992), J.C. Richards (1985) và R. Ellis (1992)...
July 2, 2008
hello
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, French, Japanese, Vietnamese
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, French, Japanese