Check out our updated Community
hello
Có mấy nguyên nhân sau có thể tạo ra lỗi trong quá trình thủ đắc ngoại ngữ:

Có mấy nguyên nhân sau có thể tạo ra lỗi trong quá trình thủ đắc ngoại ngữ:

  1. Vượt tuyến (Overgeneralization), chiến lược người học nới rộng những quy tắc ngôn ngữ ra ngoài phạm vi của nó.                           Ví dụ có người học nói: "chào anh" khi gặp phụ nữ, mà lẽ ra phải nói "chào chị". Người học đã vượt tuyến, tức sử dụng tri thức đã biết để "khám phá" tiếng Việt.
  2. Chuyển di (Transfer), chiến lược người học mượn những tri thức đã có trong tiếng mẹ đẻ để khám phá ngôn ngữ đích.                            Ví dụ người Nhật có thể nói một câu tiếng Việt theo trật tự tiếng Nhật như sau: "sắp tàu đến" trong khi tiếng Việt thì phải nói là "tàu sắp đến".
  3. Chiến lược giao tiếp (Communication strategies), chiến lược người học tìm mọi cách để giao tiếp mặc dù câu nói có sai ngữ pháp.    Ví dụ một người do không biết từ "nạo vét" nên đã nói "Người ta đang giặt hồ Thiền Quang".
  4. Chuyển di giảng dạy (Transfer of training), đây là trường hợp các tài liệu giảng dạy và các lời giải thích không bao quát hết hoặc giải thích chưa chính xác cách dùng và ý nghĩa của các đơn vị ngôn ngữ, làm cho người học mắc lỗi.            Ví dụ từ "đã", có người nước ngoài nói: "Hôm qua tôi đã dậy lúc bảy giờ, sau đó tôi đã rửa mặt, đã ăn sáng, đã uống cà phê, đã đánh răng, đã đi học."
ngonngu.net - duoc viet boi NGUYEN THIEN NAM)
Jul 2, 2008 1:49 AM
Comments · 5
don't worry so much Yancey...^.^
If you want to learn Vietnamese, there are many good teachers here....and i want to say that learning Vietnamamse is not very hard as you think.....:)
July 6, 2008

OMG, I only can read one word ````it's hard to study

July 6, 2008

i intend to translate the above information into english for some our foreign friends but....in the end i give up it....very sorry all my lovely friends here.....even the text in vietnamese , i also cannot understand many words.....
We should collect  more informations about learning vietnamese but must be sure that it's easily to read and understand for everyone from every countries...

Hello, you're very good!!!! 
cheer..^.^

July 2, 2008
Well, honestly, this info is so interesting.But i assume it's hard for foreigner to understand it.So,if anyone here can translate it into Eng, so wonderful
July 2, 2008
CAC BAN CO' THE VAO ngonngu.net - duoc viet boi NGUYEN THIEN NAM) DE DOC DUOC RO HON VE CAC LOI NAY, O PHAN 3 TRO DI LA KHAO SAT CAC LO~I 1 CA'H CU THE!
July 2, 2008
hello
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, French, Japanese, Vietnamese
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, French, Japanese