Check out our updated Community
Nguyễn Văn Tình
Cùng nhau học
Chào mọi người, mình là người nói tiếng Việt, mình muốn học tiếng Anh - Mỹ. Nếu ai muốn học tiếng Việt, hãy liên lạc với mình.Mình sẽ dạy bạn tiếng Việt và bạn sẽ dạy lại mình Tiếng Anh. Đây là Facebook của mình: https://www.facebook.com/vantinh.nguyen.581. Hãy chia sẻ cùng nhau nào!
May 21, 2020 3:13 PM
Comments · 0
No comments yet
Nguyễn Văn Tình
Language Skills
English, Vietnamese
Learning Language
English