Community Web Version Now Available
Tee
Community Tutor
This is stuff you won't find in a Thai textbook ep.4
Do you miss me when you haven’t seen me?

kít tĕung chăn măi way-laa têe ter mâi jùh jer gan gàp chăn

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไม่เจอะเจอกันกับฉันDo you miss me when you’re lonely?

kít tĕung chăn măi way-laa têe ter ngăo jai

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เหงาใจDo you miss me when you don’t have anyone to argue with?

kít tĕung chăn măi way-laa têe ter mâi mee krai hâi tá-lór

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไม่มีใครให้ทะเลาะ
When you go somewhere and don’t have a shoulder to lean on, who do you miss?

bpai năi láew mâi mee lài hâi gòr láew ter kít tĕung krai  

ไปไหนแล้วไม่มีไหล่ให้เกาะ แล้วเธอคิดถึงใคร

May 25, 2020 11:19 AM
0
3
Comments · 0
No comments yet
Tee
Language Skills
English, Thai
Learning Language
English