Nana
What do you tend to do when you get a wedgie?

      

Mar 16, 2012 7:51 AM
Nana
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Korean
Learning Language
English, Korean