Community Web Version Now Available
ling
轻声词汇

1

爱人 àiren

2

案子 ànzi

3

巴掌 bāzhɑnɡ

4

把子 bǎzi

5

把子 bàzi

6

爸爸 bàbɑ

7

白净 báijinɡ

8

班子 bānzi

9

板子 bǎnzi

10

帮手 bānɡshou

11

梆子 bānɡzi

12

膀子 bǎnɡzi

13

棒槌 bànɡchui

14

棒子 bànɡzi

15

包袱 bāofu

16

包涵 bāohan

17

包子 bāozi

18

豹子 bàozi

19

杯子 bēizi

20

被子 bèizi

21

本事 běnshi

22

本子 běnzi

23

鼻子 bízi

24

比方 bǐfɑnɡ

25

鞭子 biānzi

26

扁担 biǎndɑn

27

辫子 biànzi

28

别扭 bièniu

29

饼子 bǐnɡzi

30

拨弄 bōnonɡ

31

脖子 bózi

32

簸箕 bòji

33

补丁 bǔdinɡ

34

不由得bùyóude

35

不在乎bùzàihu

36

步子 bùzi

37

部分 bùfen

38

裁缝 cáifenɡ

39

财主 cáizhu

40

苍蝇 cānɡyinɡ

41

差事 chāishi

42

柴火 cháihuo

43

肠子 chánɡzi

44

厂子 chǎnɡzi

45

场子 chǎnɡzi

46

车子 chēzi

47

称呼 chēnɡhu

48

池子 chízi

49

尺子 chǐzi

50

虫子 chónɡzi

51

绸子 chóuzi

52

除了 chúle

53

锄头 chútou

54

畜生 chùshenɡ

55

窗户 chuānɡhu

56

窗子 chuānɡzi

57

锤子 chuízi

58

刺猬 cìwei

59

Oct 2, 2012 3:43 AM
2
0
Comments · 2

"爱人"居然是轻声啊~偶表示虽然是中国人也纠结了~

October 13, 2012

把这么多相似的放在一起,会不会很难记啊?

October 11, 2012
ling
Language Skills
Chinese (Mandarin), English
Learning Language
English