Check out our updated Community
mfd008
汉语课本问题 hànyǔ kèběn wèntí shàng kè shǐ yòng de shì 《xīn shí yòng hàn kè běn 》(New Practical Chinese
我   课 使  用  是 《新   用 汉  课 本 》(New Practical Chinese
Reader),nǐ men xué xí hàn yòng shén me kè běn ?
Reader),你 们 学习 汉    用    课 本 ?
Sep 23, 2008 2:06 PM
Comments · 0
No comments yet
mfd008
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Portuguese
Learning Language
Portuguese