Check out our updated Community
Alma Zhou
something in Hakka museum Now there are something new to show u . Maybe u will be interested in that!(*^__^*) ……
Confucius's figure in ancient school of China 
中国旧学堂里的孔子画像
zhong guo jiu xue tang li de kong zi hua xiang

IMG_0954handwriting's fascination      Chinese characters
书法的魅力                                      汉字
shu fa de mei li                              han zi
IMG_0815filature (people use that to weaving)
纺车  (人们用它织布)
fang che (ren men yong ta zhi bu )
IMG_0923


clothing in Hakka
客家人的衣服
ke jia ren de yi fuwei long wu in Hakka   客家围龙屋


bridal chamber 
洞房
dong fang dooly
轿子
jiao zi
 winnower   (to disannex paddy and sundries)
风车             (用来把稻谷和杂物分开)
feng che      (yong lai ba dao gu he za wu fen kai )
Oct 26, 2008 9:30 AM
Comments · 2
Good , hehe !
October 28, 2008
bride and bridegroom in bridal chamber 
October 26, 2008
Alma Zhou
Language Skills
Chinese (Mandarin), English
Learning Language
English