Community Web Version Now Available
Alma Zhou
the English proverb about Love(Chinese English bilingual text)

 

 

 

 


Love songht is good, but given unsought is better.
                                   ----Shakespeare
找寻来的爱情是美好的,但不经找寻而赋予的爱情是更为美好。 
zhao xun lai de ai qing shi mei hao de ,dan bu jing zhao xun er fu yu de ai qing shi geng wei mei hao .


Love cannot be compelled.
                                ----Chaucer
爱情不能被强迫。 
ai qing bu neng bei qiang po.


Love asks faith, and faith asks firmness.
                                     ----Herber
爱情要求忠诚,而忠诚则要求坚定。 
ai qing yao qiu zhong cheng,er zhong cheng ze yao qiu jian ding.


Love me little, love me long.
                          ----John Heywood
爱不贵亲密,而贵长久。
 ai bu gui qin mi,er gui chang jiu.


Without respect, love cannot go far.
                             ----A. Dumas
倘不互相尊敬,爱亦难久持。 
tang bu hu xiang zun jing, ai yi nan yi jiu chi.


Love and a cough cannot be hid.
爱情与咳嗽不能隐匿。 
ai qing yu ke sou bu neng yin ni.


Whom we love best to them we can say least.
                                  ----Ray
对我们最爱的人,我们能说的话最少。 
dui wo men zui ai de ren , wo men neng shuo de hua zui shao .


Where love fails, we espy all faults.
                                   ----Ray
在爱情丧失的地方,我们就察见所有的缺点了。 
zai ai qing shang shi de di fang,wo men jiu cha jian le suo you de que dian le .


One love expels another.
                  ----Lyly
一个爱情驱除另一个爱情。 
yi ge ai qing qu chu ling yi ge ai qing.


Love begets love.
               ----Herrick
爱产生爱。 
ai chang sheng ai.


Love laughs at locksmiths.
                   ----Colman
爱情嘲笑锁匠。 
ai qing chao xiao suo jiang.


Faults are thick where love is thin.
                            ----Howell
嘲情义淡,样样不顺眼。 
chao qing yi dan,yang yang bu shun yan.


Love makes the world go round.
                       ----Dickens
爱能使世界转动。 
ai neng shi shi jie zhuan dong.


Love can turn the cottage into a golden palace.
爱情可化陋室为宫殿。 
ai qing ke hua luo shi wei gong dian.


Love me, love my dog.
                        ----St. Bernard
爱屋及乌。 
ai wu ji wu .

The course of true love never did run smooth.
                               ----Shakespeare
真诚的爱情永不是走一条平坦的道路的。 
zhen cheng de ai qing yong bu shi zou yi tiao ping tan de dao lu de .


Marry in haste, and repent at leisure.
                              ----Ray
草率成婚,后悔莫及。 
cao shuai cheng hun, hou hui mo ji.


A man has choice to begin love, but not to end it.
                              ----Bohn
一个人开始去爱上谁的时候,他可以有所选择,但当他要结束爱情的时候,他可没有选择了。
yi ge ren kai shi qu ai shang shei de shi hou ,ta ke yi you suo xuan ze,dan dang ta yao jie shu ai qing de shi hou ,ta ke mei you xuan ze le .

Dec 5, 2008 1:07 PM
0
0
Comments · 0
No comments yet
Alma Zhou
Language Skills
Chinese (Mandarin), English
Learning Language
English