Community Web Version Now Available
lingzhu
吃苹果时...... 吃苹果时,咬了一口发现有一条虫子,觉得特别恶心;看到两条虫子,觉得更恶心;请问:看到几条虫子让人最恶心?
7 Th12 2008 03:30
1
0
Comments · 1
半条虫子。。
8 tháng 12 năm 2008
lingzhu
Language Skills
Chinese (Mandarin), English
Learning Language
English