Check out our updated Community
Simsalabeam
Jikoshokai
Hajimemashite,
Watashi wa syu desu, Indonesia kara kimashita, Nihon no ongaku to ge-mu ni kyoumi ga arimasu, douzo yoroshiku onegai shimasu.
Jan 13, 2015 3:09 AM
Comments · 0
No comments yet
Simsalabeam
Language Skills
English, Indonesian
Learning Language
English