Check out our updated Community
Mike
اگه راست میکی این شعر رو فقط برام صحیح روخوانی کن ترجمه پیشکش

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
به فتراک جفا دل‌ها چو بربندند بربندند
ز زلف عنبرین جان‌ها چو بگشایند بفشانند
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند
رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند
ز چشمم لعل رمانی چو می‌خندند می‌بارند
ز رویم راز پنهانی چو می‌بینند می‌خوانند
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد
ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند
بدین درگاه حافظ را چو می‌خوانند می‌رانند
در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند
که با این درد اگر دربند درمانند درمانند

Feb 16, 2015 8:25 PM
Comments · 12

که با این در اگر دربند درمانند درمانند

فامیل دور خخخ

مگه اهمیتی داره چیزی بنویسی و بخوای دیگران رو برای اینکه نتونن بخوننش کوچیک کنی. خیلی چیزا هست که ما تو زبان دومی که داریم یاد می گیریم بلد نیستیم از روش بخونیم. چه بسا خیلی چیزای دیگه هست که حتی در زبان مادریمون نمی دونیم. اشکالی نداره. ندانستن که عیب نیست. ولی اینکه بخوای کسی رو به خاطر اینکه چیزیو نتونه بخونی ناراحت کنی به نظر من خیلی زشته

May 10, 2015

what a beatiful poem.

عجب شعر قشنگی.

شعر خیلی خوب و قشنگیه فقط من نمیدونم

چرا دوستانمون در مقابلش اومدن جبهه گرفتن.

بابا شاید این دوست عزیزمون هدفش شوخی بوده یا میخواسته سخت بودن تلفظ کلمات رو با این حرفش برسونه

ما که خودمون خیلی ازین روش استفاده  میکنیم.وقتی که جمع دوستانه باشه

این میشه یه کل کل دوستانه که همراه با شادی و خندست.

 

November 20, 2015

if you can,others can....

June 9, 2015

A good way to understand most of the بیتs is to change the place of the  last verb and  put it befor چو or To move چو+verb to the start of the sentence: 

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند = سمن بویان غبار غم بنشانند، چو بنشینند

یا

نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند = چو برخیزند، نهال شوق در خاطر بنشانند

January 1, 2016

چه شعر قشنگی، بسی لذت بردیم 

January 1, 2016
Show More
Mike
Language Skills
English, Persian (Farsi), Portuguese
Learning Language
Persian (Farsi), Portuguese