Max
Community Tutor
Vietnamese journey Grammar 3-3 _ sẽ/định_____không? ___sắp________chưa? Trời sắp mưa rồi. Chị sắp lấy chồng chưa? Anh sắp lấy vợ chưa? Chưa, anh chưa sắp lấy vợ. Rồi, anh sắp lấy vợ rồi.
A: em đang ____" on the way" đi SaPa. B: em sắp tới chưa? A: em sắp/gần tới rồi.
trên phố
trên đường
trong đường
trong phố
11 quizzed
Feb 13, 2022 11:02 PM