susan
مسئله در بارهء ضرب المثل های فارسی ١.آب که از سر گذشت چه یک کله چه صد کله ٢.حبذا خانه خود گر همه گلخن باشد ٣.اگر صد سال گبر آتش فروزد اگر یکدم در آن افتد بسوزد معنی آنان چیه و کنانه از چیه؟ در کجا استفاده می شه؟ خواهش می کنم هر کدام شان یک مثال بزنید. با تشکر
Feb 17, 2012 6:21 AM
Answers · 2
سلام آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب ( این بیشتر استفاده می شه ) یعنی وقتی یک کاری خراب شد ، دیگه مهم نیست چه قدر خراب بشه. مثلا وقتی سر شما خیس شد دیگه فرقی نداره که روی آب باشی یا زیر آب. بقیه رو بلد نیستم :)
February 17, 2012
٢.حبذا خانه خود گر همه گلخن باشد حبّذا خانه خود گر «هم» گلخن باشد یعنی: خانه خود را ترجیح می دهم، اگرچه خیلی هم بد باشد غیر از اولی، بقیه شان امروزه دیگر چندان استفاده نمی شوند loghatnaameh.org برای دانستن معنی کلمات می توان از این سایت استفاده کرد
February 18, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!