susan
سخن نامفهوم پس از شکافتن صدف ،گوشت پاره ای از درون آن در می آید ه آن را قطع می کنند. این گوشت پاره در مجاورت هوا حالت جمادی به خود می گیرد و مروارید می شود. برگرفته از مقاله '' سفرنامه ی ابن بطوطه'' از جملات بالا چنین فهمیده میشه که مروارید از گوشت پاره تبدیل شده است. آیا من درست فهمیدم یا اشتباه؟
Feb 19, 2012 11:03 AM
Answers · 3
بله، از متن بالا من هم چنین برداشت می کنم موفق باشید
February 19, 2012
منظور از گوشت،گوشت صدف است
February 21, 2012
متن حکایت از تبدیل پاره گوشت صدف به مروارید دارد ولی بر طبق علوم امروزه مروارید بدین شکل به وجود نمی اید .لطفا سال زندگی و شرایط تحقیقات وی را در نظر بگیر .مطمئنم بیشتر ابهامات شما رفع می شود
February 19, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!