sanyaro
Khách sạn gần đây nhất là ở đâu? Chào các bạn. Đã được dịch ra tiếng Việt Nam vào tiếng Hàn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. " 가까운 호텔이 어디입니까? " " Khách sạn gần đây nhất là ở đâu? "
Sep 16, 2012 4:26 AM
Answers · 2
Chào các bạn. Đã được dịch ra tiếng Việt Nam từ tiếng Hàn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. " 가까운 호텔이 어디입니까? " " Khách sạn gần đây nhất là ở đâu? " Your translation is fine. To make it more Vietnamese you had better omit "là" as below " Khách sạn gần đây nhất ở đâu? "
September 17, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!