Tasza
"Państwo" i "Wy" Kiedy używamy "Państwo" a kiedy "Wy"? Jaka jest różnica?
Sep 18, 2012 4:34 PM
Answers · 1
'Państwo' używany wtedy kiedy nie znamy osoby do której mówimy, lub do osoby starszej etc. Ta forma wyraża szacunek do danej osoby. :) 'Wy' używamy w pozostałych przypadkach, na przykład z przyjaciólmi, znajomymi lub z dziećmi. :)
September 18, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!